Kyoto Taiko Center Katsugi Oke Daiko, 19-Inch Diameter, 1.6-Shaku